• Aktywa

Posiadanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia jej księgowości. W zależności od profilu firmy może to być Księga Przychodów i Rozchodów lub pełna księgowość oparta na bilansie. Spółki handlowe są zobowiązanie do składania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się z koniecznością rozporządzania aktywami i pasywami firmy. Oba te zagadnienia mają wpływ na bilans oraz zasoby majątkowe przedsiębiorstwa, dlatego warto przyjrzeć im się bliżej.

Aktywa i pasywa – co to jest?

Każde przedsiębiorstwo posiada zasoby majątkowe, które wpływają na jego wartość. Chodzi tu o środki gospodarcze, dzięki którym firma może się rozwijać, realizować cele sprzedażowe oraz prowadzić ciągłą działalność. W bilansie rachunkowym istotną rolę odgrywają aktywa. Żeby lepiej zrozumieć czym są, najprościej będzie zacytować definicję opracowaną przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, która mówi, że aktywo to „Zasób kontrolowany przez jednostkę w wyniku zdarzeń z przeszłości, z których według przewidywań jednostka osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne”. Ogólnie rzecz ujmując, aktywa to wszelkie zasoby przedsiębiorstwa, które mają wpływ na jego status majątkowy oraz przyczyniają się do prowadzenia działalności na określonym poziomie.

Przykłady aktywów:

 

 • środki finansowe firmy,

 • licencje na oprogramowanie,

 • urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności,

 • nieruchomości wchodzące w skład majątku firmy,

 • znaki towarowe i patenty.

 

Kolejnym zagadnieniem są pasywa, definiowane jako źródła finansowania oraz pochodzenie środków gospodarczych, w jakie zostało wyposażone przedsiębiorstwo. Pasywa określają kto i w jaki sposób sfinansował poszczególne aktywa.

Przykłady pasywów:

 

 • kapitał zakładowy,

 • kredyty i pożyczki,

 • umowy,

 • zobowiązania,

 • akcje,

 • udziały.

 

Pasywa dzielą się ogólnie na kapitał własny i obcy. W przypadku aktywów klasyfikacja jest nieco bardziej złożona.

Podział aktywów

Najbardziej ogólnym podziałem aktywów jest ich klasyfikacja ze względu na czas ich przekształcenia w środki pieniężne. Stosowany przez IFRS podział, wyodrębnia aktywa trwałe oraz obrotowe. Wskazują one płynność zarządzania środkami gospodarczymi w celu uzyskania korzyści ekonomicznych przez przedsiębiorstwo w przyszłości. Aktywa te dzielą się na konkretne środki gospodarcze, dzięki czemu łatwiej jest je zawrzeć w bilansie firmy.

Aktywa trwałe – co to?

Ustawa o rachunkowości jasno precyzuje, jakie aktywa zalicza się do środków stałych. Aktywa trwałe to według definicji wszystkie zasoby materialne i prawne, które wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa. Ważne jest to, że muszą one być wykorzystywane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Aktywa trwałe to wartości, które zostały zakupione lub wniesione do firmy jako darowizna, i których użyteczność ekonomiczna będzie przekraczała 1 rok obrotowy. IFRS klasyfikuje szczegółowo takie zasoby, dlatego można wyróżnić rodzaje aktywów, według ich przeznaczenia:

Aktywa stałe

Są to wszystkie zasoby niematerialne i rzeczowe, które są uwzględnione w trwałym bilansie firmy. Aktywami niematerialnymi i prawnymi mogą być na przykład prawa autorskie, patenty i znaki towarowe. Aktywa stałe rzeczowe natomiast to wszystkie maszyny, grunty, urządzenia czy środki transportu, trwale wniesione do zasobów firmy.

Aktywa finansowe

W tej kategorii mieszczą się wszystkie należności firmy, których termin płatności przekracza 1 rok obrotowy od dnia bilansowego. Aktywa finansowe są to więc zobowiązania długoterminowe, które zwiększają wartość materialną firmy, jednak nie są stale upłynniane. Można tu również sklasyfikować aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jeżeli będą podlegać zwrotowi.

Aktywa dochodowe

Są to inwestycje długoterminowe, które firma nabywa w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Aktywa dochodowe to wszystkie zasoby trwałe, które przedsiębiorstwo posiada z zamiarem uzyskania przychodów, jednocześnie nie użytkując ich we własnym zakresie. Mogą to być na przykład zyski czerpane z wynajmu nieruchomości lub maszyn, inwestycje w papiery wartościowe i udziały, udzielone pożyczki długoterminowe oraz naliczane odsetki.

Aktywa obrotowe

W przeciwieństwie do trwałych zasobów majątku firmy, aktywa obrotowe to takie, które zostaną wykorzystane w ciągu 12 miesięcy. Stanowią one kapitał obrotowy przedsiębiorstwa i są uwzględnione w bilansie jako wartości krótkoterminowe. Aktywa obrotowe stanowią zyski ze sprzedaży usług i towarów oraz zużycie środków gospodarczych w trakcie prowadzenia działalności. W tej kategorii wyróżnia się następujące rodzaje aktywów:

Aktywa bieżące

Są to wszystkie zasoby firmy, przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy. W tej kategorii można również wymienić aktywa rzeczowe, które zostały nabyte przez firmę w celu ich wykorzystania podczas prowadzonej działalności. Mogą to być na przykład materiały biurowe i środki czystości, które tworzą zapasy przedsiębiorstwa. Aktywa bieżące to także wszelkie produkty wytworzone przez firmę, które są na etapie produkcji lub zostały nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży.

Aktywa płynne

Jest to grupa aktywów, które można w krótkim czasie spieniężyć i poprawić sytuację finansową firmy. Dzieli się je ze względu na stopień płynności, klasyfikując jak aktywa o najwyższej, średniej i małej płynności. Zaliczają się do nich między innymi posiadane środki pieniężne, zapasy materiałów, należności od klientów oraz papiery wartościowe. Aktywa płynne są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a brak takich zasobów jest równoznaczny z upadkiem firmy.

Aktywa finansowe

To wszystkie zasoby przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy. W ich skład mogą wchodzić środki pieniężne pochodzące z kart kredytowych czy odsetek lub instrumenty finansowe, takie jak akcje i kontrakty. Aktywa finansowe to także należności i inwestycje krótkoterminowe, które zostaną spieniężone w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Aktywa a kapitał własny

Wniesione aktywa biorą czynny udział w ustalaniu majątku firmy. Kapitał własny przedsiębiorstwa to wszystkie aktywa, które stanowią zasoby majątkowe firmy. Właściciele spółki, którzy wnieśli do niej aktywa, mają prawo do zarządzania nią oraz brania udziału w zyskach. Najogólniej rzecz ujmując, kapitał własny to różnica między aktywami a zobowiązaniami, która składa się na wartość materialną przedsiębiorstwa.

 

 • Jaką kwotę chcesz pożyczyć?
  500
  2500
  5000
  7500
  10000
  Na jak długo?
  3
  6
  12
  18
  24
  Harmonogram rat
  Miesięczna rata
   PLN
  Data pierwszej raty
  Pożyczka
   PLN
  Całkowita kwota do spłaty
   PLN
  RRSO
  %
  Data ostatniej raty
  Złóż wniosek