• Hedging (Hedge) – transakcja hedgingowa

Przedsiębiorstwa, które stawiają na rozwój, muszą być otwarte na nowe rynki zbytu oraz inwestycje. Ze względu na zmiany rynkowe, każda taka transakcja obarczona jest ryzykiem. Szczególnie gdy chodzi o kontrakty zawierane z zagranicznymi partnerami, trzeba się liczyć z wahaniami cen na rynku. W wielu przypadkach inwestycje takie oznaczałyby spore straty finansowe, dlatego dla zabezpieczenia obu stron transakcji, stosowana jest strategia hedgingowa. Czym jest hedging, jakie są jego rodzaje oraz jak wpływa na minimalizację ryzyka inwestycyjnego?

Hedging – co to jest?

Przedsiębiorstwa inwestujące w rynek zagraniczny, obarczone są sporym ryzykiem biznesowym. Hedging ma zabezpieczać inwestorów przed ewentualnymi stratami, na wypadek spadków walutowych. Hedżing działa także w odniesieniu do akcji, papierów wartościowych, stopy procentowej oraz innych instrumentów finansowych, których wartość dynamicznie się zmienia, dostosowując się do aktualnej sytuacji rynkowej. Hedge to nic innego jak zabezpieczenie inwestora, na wypadek wahań cen, które mogłyby oznaczać straty biznesowe. Strategie hedgingowe to wszystkie działania, które mają ograniczać ryzyko i sprawić, że zawierane transakcje będą na takim samym poziomie w momencie zakupu i sprzedaży.

Transakcje typu hedge

Dla ochrony interesów firmy, stosuje się transakcje hedgingowe. Polegają one na zawarciu transakcji rzeczywistej z nierzeczywistą, co ma zabezpieczyć przed zmianami cen możliwymi w przyszłości. Transakcje typu hedge regulują termin realizacji tak, aby był on bliski równocześnie transakcjom rzeczywistym i nierzeczywistym. Wynik takiego działania może być zarówno korzystny i oznaczać zysk, jak i wiązać się ze stratą finansową dla przedsiębiorstwa. Transakcje typu hedge mają jednak na celu jak najbardziej zapobiegać negatywnym skutkom finansowym. Wśród dostępnych transakcji hedgingowych wyróżnia się:

 

 • hedging sprzedażowy – chroniący przed spadkami cen,

 • hedging zakupowy – chroniący przed wzrostami cen,

 • hedging kombinowany – stosowany w przypadku innych wartości rynkowych, w których nie stosuje się transakcji nierzeczywistych.

 

W celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów firmy stosuje się różne strategie hedgingowe, a transakcje typu hedge dobiera się do konkretnego rodzaju inwestycji. Z tego względu podział jest znacznie szerszy i dzieli się między innymi na hedging zewnętrzny, wewnętrzny, finansowy, walutowy i dynamiczny.

Hedging wewnętrzny

To najbardziej popularny, a zarazem najtańszy sposób ograniczania ryzyka walutowego. Hedging naturalny, inaczej wewnętrzny, stosowany jest przez przedsiębiorstwa, które zawierają transakcje w obcej walucie. Inwestowanie w rynki zagraniczne może prowadzić do wahania cen, gdyż rynek walutowy jest niezwykle dynamiczny. Hedging wewnętrzny polega na:

 

 • zakupie i sprzedaży w walucie krajowej,

 • przeniesieniu procesów produkcyjnych do kraju inwestycyjnego,

 • korzystaniu z narzędzi walutowych takich jak kredyty, z których finansowane są inwestycje,

 • dopasowanie terminów płatności w obcej walucie do zobowiązań.

 

Dla przedsiębiorstw, które posiadają odbiorców na rynkach zagranicznych, hedging naturalny jest najlepszym zabezpieczeniem transakcji.

Hedging dynamiczny

Jest to strategia polegająca na dokonywaniu ciągłych analiz i stałej obserwacji realizowanych transakcji. Hedgin dynamiczny wymaga podejmowania korekt wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku. W tym przypadku stosuje się hedgowanie pozycji, szczególnie w odniesieniu do obrotu walutami i akcjami. Hedging dynamiczny wymaga ciągłej kontroli, jednocześnie umożliwiając osiągnięcie sporego zysku z inwestycji.

Hedging walutowy

Kursy walut mają tendencję do dynamicznych zmian, dlatego stosuje się zabezpieczenia, które mają w jak najlepszym stopniu minimalizować ryzyko straty. Hedging walutowy może być wykorzystany w odniesieniu do transakcji zagranicznych oraz obrotu na rynku walut. Strategia ta polega na zawieraniu transakcji terminowych i natychmiastowych, aby w razie potrzeby, na bieżąco pokrywać straty finansowe. Stosuje się również instrumenty pochodne, takie jak opcje walutowe czy kontrakty terminowe. Wszystkie te działania mają na celu zminimalizować ryzyko transakcji walutowych na różnych płaszczyznach.

Hedging finansowy

Ta strategia w dużej mierze odnosi się do wahań na rynku walutowym. Hedging finansowy polega na zabezpieczeniu inwestora przed zmianami cen. Zmiany te mogą wynikać właśnie z dynamiki kursów walutowych, a także innych czynników, które mogą wpłynąć na podwyższenie przewidywanych kosztów transakcji. Hedging finansowy może być realizowany poprzez użycie instrumentów finansowych czy zawieranie transakcji hedgingowych. W praktyce oznacza to, że inwestor może uzgodnić ostateczną cenę zakupu towarów w momencie zawierania umowy importowej, bez względu na przyszłe wahania rynku w momencie, gdy dojdzie do sfinalizowania transakcji.

Fundusze hedgingowe – co to?

Jedną ze strategii zabezpieczających przed stratami, są fundusze hedgingowe. Stanowią one zróżnicowane inwestycje, których zadaniem jest pomnażanie portfela kapitałowego oraz minimalizowanie strat, nawet w przypadku wahań na giełdzie. Fundusze hedgingowe są bardzo elastyczne i dopasowane do konkretnych założeń inwestycyjnych, dlatego w takiej strategii wdraża się skorelowane techniki zabezpieczające. Fundusze wykorzystują różne narzędzia do aktywnego zarządzania finansami oraz kierowania polityką inwestycyjną. Można wśród nich wyróżnić:

 

 • dźwignię finansową,

 • obrót papierami wartościowymi,

 • korzystanie z kredytów,

 • krótką sprzedaż,

 • kupno i sprzedaż surowców, akcji i obligacji,

 • instrumenty pochodne,

 • grę na giełdzie.

 

W strategiach hedgingowych ważną rolę odgrywają instrumenty pochodne. Należą do nich między innymi opcje, kontrakty terminowe, warranty czy transakcje swap. Hedżing pozwala zminimalizować ryzyko strat, jednak każda inwestycja związana jest z ryzykiem, którego nie da się przewidzieć. Stosowanie różnych strategii hedgingowych może wpłynąć na bezpieczeństwo transakcji, dlatego koszt hedgingu jest dużo niższy niż straty, który może ponieść inwestor, ryzykując zawieranie transakcji bez żadnego zabezpieczenia.

 

 • Jaką kwotę chcesz pożyczyć?
  500
  2500
  5000
  7500
  10000
  Na jak długo?
  3
  6
  12
  18
  24
  Harmonogram rat
  Miesięczna rata
   PLN
  Data pierwszej raty
  Pożyczka
   PLN
  Całkowita kwota do spłaty
   PLN
  RRSO
  %
  Data ostatniej raty
  Złóż wniosek